Курсы повышения квалификации!

Любой курс повышения квалификации - 1390 рублей! Идет прием заявок на обучение! Продолжительность курсов: 36 часов, 72 часа и 108 часов.

Подробнее о КПК здесь

×
Главная \ Методические разработки \ Дополнительное образование \ Открытый урок \ Открытый урок по математике в 2 классе на тему "Дорт булунчук"

Открытый урок по математике в 2 классе на тему "Дорт булунчук"

Наименование ОУ
МБОУ АК-Чыраанская СОШ Овюрского кожууна
Должность
учитель начальных классов
Город
Республика Тыва Овюрский район с. Ак-Чыраа ул Ирбитей 1
Дата создания
20.03.2014
Файл материала
Рейтинг
Оценить
0 голосовать
Описание материала
Просмотров491
Комментарии0
Скачиваний15
Размер файла46.16Кб
Открытый урок в начальном классе

Предпросмотр страницы №1

2 класска сан кичээлинге ажык кичээл.

Темазы : Дорт булуңчук.

Сорулгазы:Чуну билип алыр бис (Планируемые результаты): Уруглар янзы-буру геометриглиг фигураларнын аразындан дорт булуңнуг фигураларны тып, ылгап ооренип алыр; эрткен кичээлдерде алган билиглеринге даяннып угаан медерелин сайзыраңгайжыдар; бодунуң болгаш эштериниң чедиишкиннерин унелеп, частырыгларын эскерин,эдип ооренир.

Кичээлдиң чоруду.

I.Организастыг кезээ.

Башкы: бо хун бистерге анааэвес, онзагай кичээл болур, а кандыг кичээл болурун бо ребусту номчупкаш билип алыр бис. Номчуптар бис бе, уруглар?


-Эр-хейлер!

II.Билиг хыналдазы.

Кичээлдин кыйгызын тодарадыры.

Тоолдар оранынче самолет-хевиске олурупкаш аян-чорукче чоруур бис. А ол хевиске бисти анаа-ла олуртпас, ыяап-ла тускай кыйгылыг, сорулгалыг уругларны алыр чуве-дир. Бистин кыйгывыс бо чижектернин артында чаштына берип-тир, саннарны дурген бодай каапкаш, харыыларынын душтарынга туруптунарам, ынчан кичээливис кыйгызы коступ келир.

-13

12

+17

12

-87

55

+18

18

+34

18

+35

18

-92

31

+62

20

+63

30

1

29

32

36

53

53

61

82

93

дем

ниг

саас

кан

те

ве

ту

дуп

чиирСамбырада бижээн


Чуге ына дээнил? Чуну канчаар ужурлуг-дур бис? Эр-хейлер. Че шупту хуулгаазын самолет хевисте олурупкаш ужуп чоруплаттывыс. Бо чараш арга иштинде Математика Ханнын чуртунда келдивис. Ооң ундурген чарлыын номчуптайн, дыңнаңар уруглар.Дужаал№1.

1.Ак-Чыраа ортумак школазынын 2-ги классчыларынга логиктиг чижектерни бодадыр.

2. Шын харыылаан уругларны илереткеш, шаңнап, мактаар.

3.Эн-не чараш, шын,дурген бижиир, бодаар уругларны илередип тыпкаш, оларны база шаңнап мактаар.

Дужаалдын икууселдезин, чорудуун клазынын башкызы Тюлюш Азияна Борисовнага дагзыр.

Февраль 3 2014 чыл

Математика Хаан.

2.Логиктиг боданыышкынныг чижектер.

-- Бир холда каш салаа барыл7(5)

--Инектин даваннары чежел?(4)

--4 инектин мыйыстары чежел?(8)

-- бир эвес бир инек доңгур болган болза ,ийи инектин даваннары база мыйыстары катай кажыл(10)

--2 хлебтин ортээ каш акшал?(50)

--100 акшага каш хлеб садып ап болурул?(4

-- Сашага авазы пеналдар садып эккел дээш 50 акша берген. Садыгжы анаа 2 пенал бергеш, 10 акша сдача берген. Бир пенал ортээ каш акша болганыл?(20)

--Херим иштинге 2 хадын озуп турган. Хадын бурузу-ле 2 будуктуг, будук бурузунде-ле 2 яблок бар. Херим иштинде шупту каш яблоктар озуп келген-дир?

Хааннын бирги чарлыын кончуг демниг куусеттивис.

2.Кыдыраашка ажыл.

2.1Салааларга сула шимчээшкин

2.2.Чараштыр бижилге.

Ам бижимел ажылдарга кым шаңнал ажылдап алыксап тур. Дыка шалыпкын ай хунну бижээш чараштыр бижилгени кууседиптинер, уруглар.

Если вам понравилась методическая разработка, лучший способ сказать cпасибо
— это поделиться ссылкой со своими друзьями в социальных сетях :)

Также вас может заинтересовать


У вас недостаточно прав для добавления комментариев

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться.

Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.

Узнайте новости первыми на нашей странице ВКонтакте:
 

 

Сообщение
Закрыть
Всероссийское профессиональное тестирование!